Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Toruńskie Stowarzyszenie
Pomocy Szkole
Zarząd Regionalny w Toruniu
10.10.1989 -  Odbyło się zebranie grupy inicjatywnej, na którym podjęto  decyzję o utworzeniu  
stowarzyszenia oraz powołano Komitet Założycielski Toruńskiego Stowarzyszenia
Narodowego Czynu Pomocy Szkole, któremu powierzono przygotowanie i przeprowadzenie 
rejestracji .

21.11.1989 -  Sąd Wojewódzki w Toruniu na podstawie Ust. z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
stowarzyszeniach podejmuje decyzję o wpisaniu  Toruńskiego Stowarzyszenia  NCPS do
oficjalnego
rejestru  jako nowej organizacji pozarządowej o pełnej samodzielności programowej,
organizacyjnej i finansowej.

15.12.1990 -  I Walne Zebranie Członków TS NCPS, które dokonuje wyboru władz
statutowych
stowarzyszenia, uchwala program i podejmuje decyzję o zmianie nazwy na Toruńskie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

1991 - 1995 -  TSPS w początkowym okresie swojego działania w głównej mierze koncentruje
się na
popularyzowaniu idei pomocy szkole, budowaniu   społecznego poparcia dla  działań na rzecz
oświatowy, organizowaniu zbiórek publicznych i przekazywaniu rzeczowej i finansowej
pomocy.

1.09.1996 -  Stowarzyszenie poszerza swoje dotychczasowe formy działań    związane z
organizowaniem i niesieniem pomocy  szkołom o nową dziedzinę. Otwarta zostaje pierwsza
szkoła dla dorosłych -
Technikum Odzieżowe Wieczorowe, które  zapoczątkowało nadal kontynuowaną i stale
poszerzaną działalność oświatową.

1.09.1998 TSPS powiększa swoją ofertę edukacyjną o   formy szkolenia kursowego dla
dorosłych. Powstaje kolejna placówka - Ośrodek Szkolenia BHP.

17.07.2002 -  W następstwie wprowadzonych zmian ustawowych Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy, podejmuje decyzję i dokonuje wpisu  Toruńskiego  Stowarzyszenia 
Pomocy Szkole  do
nowoutworzonego Krajowego Rejestru Sądowego ( Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej )  pod
numerem 0000121592.

2.09.2004 -   W siedzibie Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
otwarta zostaje wystawa pod nazwą „Kredką i igłą”, na której zaprezentowano projekty
plastyczne modele ubiorów
słuchaczy Policealnego Studium Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży oraz Technikum
Odzieżowego.

14.10.2005 -  W podziękowaniu za wspieranie toruńskiej oświaty Prezydent Miasta Torunia  
wyróżnił
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole nagrodą w postaci   statuetki symbolicznego anioła
będącego częścią składową herbu miasta.
29.11.2006 -TSPS jako organ założycielski powołał kolejną placówkę szkoleniową. Rozpoczęło Rozpoczęło działalność działalność Centrum Kształcenia Zawodowego „GASTROHTUR”,  placówka
kształcenia ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia ( nr 323 ).
16-17.03.2007 - Aktywny udział członków stowarzyszenia w XIII Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej pt. „Szkoła przyjazna uczniom” oraz imprezach towarzyszących:  Gali Laureatów Konkursu Plastycznego,  Krajowych Targach Książki Szkolnej organizowanych przez  KSPS. w Warszawie.
W tym samym miesiącu odbył się w Toruniu Festiwal Edukacji Przedszkolnej „Fenomen Wieku Przedszkolnego”, który  organizowało Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”. TSPS  wspierał to przedsięwzięcie konkretną pomocą finansową.
Wymienione  wydarzenia stanowią przykład współdziałania z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i  lokalnie. 
06.04.2007 - postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole uzyskuje  status organizacji pożytku publicznego.

12-13.04.2007-  Targi Wydawnictw i Szkolnej Promocji Edukacyjnej w Toruniu „EMICO 2007”. TSPS wyróżnione dyplomem za III miejsce w kategorii najciekawszej prezentacji szkoły.
XI.2007 - Wykorzystując uzyskane uprawnienia organizacji pożytku publicznego
stowarzyszenie podjęło i
zakończyło przygotowania związane z rozpoczęciem od nowego roku kalendarzowego akcji
pod hasłem „1% odpisu na  cele oświatowe.”  W ten sposób poszerzono dotychczasowe
wieloletnie starania o stałe
zwiększanie środków przeznaczonych na  wspieranie oświaty w regionie.

III. 2008 - Dokonano podsumowania przebiegu pierwszych kilku miesięcy    akcji „odpisu  1%
od
podatku na cele oświatowe.”  Darczyńcy scedowali na rzecz TSPS łączną kwotę 169.582,12 zł.
Z pomocy
w formie darowizn skorzystały 92 placówki oświatowe.

19-20.03.2009 -  Przedstawiciele TSPS uczestniczyli w XV Ogólnopolskiej Sesji
Pedagogicznej dla
dyrektorów szkół zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół KSPS oraz   w XI Targach
Edukacyjnych w Krakowie. Uczestnictwo pozwoliło poznać aktualne trendy edukacyjne
propagujące szkołę nowoczesną, przyjazną i skuteczną, problematykę języka podręczników
szkolnych, wyzwań edukacyjnych  początku XXI wieku,  formy  promocji szkół oraz najnowszą
ofertą wydawniczą wydawców książki edukacyjnej.

31.08.2009 - Stowarzyszenie zmienia swoją dotychczasową siedzibę. W związku z podjęciem
przez władze miasta decyzji o wygaszeniu Zespołu Szkół Odzieżowych  Zarząd Regionalny
TSPS uzyskuje nowe pomieszczenia w obiekcie po byłych warsztatach szkolnych przy ul.
Jęczmiennej nr 10. 

15. X. 2010 -  Technikum Budowlane w Grudziądzu, będące częścią składową Zespołu Szkół
Budowlanych i Plastycznych, zostaje przyjęte do Klubu Przodujących Szkół przy Krajowym
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole, co skutkuje  powiększeniem grona szkół klubowych w
regionie do 22 placówek, nad którymi zgodnie z porozumieniem zawartym z Krajowym
Stowarzyszeniem pomocy Szkole nasze  stowarzyszenie  sprawuje lokalną opiekę i od wielu lat
współdziała.

22-23.X.2010 - TSPS współorganizuje w Toruniu wraz  z Krajowym Stowarzyszeniem
Pomocy Szkole XVI Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną oraz imprezy towarzyszące dla
dyrektorów i nauczycieli szkół zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół na temat „Telewizja,
radio, internet ... a może jednak i książka?”
Sesja i imprezy towarzyszące były częścią programu obchodów 30 rocznicy powstania Szkoły
Podstawowej nr 8 w Toruniu.

10.03.2011  -   II Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji
Rewizyjnej w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Statucie TSPS. Zebrani
członkowie przyjęli sprawozdanie Prezydium ZR z działalności w 2010 roku, zatwierdzili
bilans finansowy za okres sprawozdawczy, przyjęli między innymi uchwały w sprawie zmian w
statucie i o kierunkach pracy do końca obecnej kadencji.

14-16.04.2011 -  Zespół Edukacyjny „Blok”, którego  szkoła budowlana  jest w     Klubie
Przodujących
Szkół przy KSPS, był organizatorem w Toruniu Finału Centralnego XI Edycji Turnieju
Budowlanego „Złota Kielnia.”  Stowarzyszenie było jednym ze sponsorów tej ogólnopolskiej
imprezy i zostało
wyróżnione honorową statuetką z okazji 50-lecia szkoły.

18.11.2011 -  Ostatnie z  odbytych czyli V Walne Zebranie Członków TSPS (  poprzednie:
1990, 1996, 2001, 2006 i nadzwyczajne: 2011, 20   ). Ustępujący zarząd i komisja rewizyjna
przedłożyły sprawozdania z minionej 5-letniej kadencji. Walne Zebranie Członków udzieliło
absolutorium dotychczasowym władzom,
przyjęło uchwały w sprawie zmian w statucie i o kierunkach  pracy, dokonało wyboru nowych
członków Zarządu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej.Bezpośrednio po V WZC   pierwsze
zebrania organizacyjne odbyły Komisja Rewizyjna i nowowybrany
Zarząd Regionalny, który powołał swoje aktualnie urzędujące Prezydium ZR.
W uznaniu zasług dla oświaty Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole po raz kolejny
otrzymało od Prezydenta Miasta Torunia honorowe wyróżnienie, które zostało wręczone w
czasie V Walnego Zebrania Członków.

26.11.2011 -  Do tego dnia Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole  realizując  statutowe
zadania pożytku publicznego  w okresie  ostatniej kadencji  zgromadziło i przekazało dla szkół
pomoc finansową w ogólnej kwocie  1.644.588,03  zł.

11.12.2011 - Prezydium ZR TSPS podejmuje decyzję o włączeniu się  do realizacji
ogólnopolskiego  przedsięwzięcia pod nazwą „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania
energią”, którego głównym
wykonawcą jest Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole  przy wsparciu finansowym
Narodowego.
Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.
28 i 29.05.2012 -  Zorganizowanie i odbycie w ramach przedsięwzięcia „Szkoła ucząca
racjonalnego gospodarowania energią” warsztatów szkoleniowych dla 100 nauczycieli z terenu
województwa.

27.10.2012  -  Wychodząc naprzeciw aktualnym problemom wychowawczym w szkołach oraz
włączając się w nurt realizacyjny planowanych zamierzeń władz oświatowych w dziedzinie
bezpieczeństwa w  placówkach oświatowych, stowarzyszenie zorganizowało w auli I Liceum
Ogólnokształcącego w Toruniu
konferencję szkoleniową  pod tytułem „Wczesne rozwiązywanie konfliktów sposobem
eliminacji przyczyn agresji w szkole”.

5.01.2013  - W Toruniu odbyła się pierwsza w kraju Wojewódzka Konferencja 
Podsumowująca   warsztaty pod hasłem „Szkoła z energią - jak uczyć racjonalnego
gospodarowania energią”   poświęcona podsumowaniu i ocenie osiągniętych efektów w ramach
współrealizowanego przez cały 2012 rok ogólnopolskiego przedsięwzięcia.

Konferencja z udziałem kilkudziesięciu nauczycieli była również okazją do ogłoszenia
wyników
konkursu na konspekt lekcji poświęconej problematyce oszczędzania energii oraz autorskiej
prezentacji wyróżnionych prac konkursowych.